2011/04/10

Výhra

Stojím na bojisku

Čakám kedy začne...
Zatiaľ zápas s láskou
Vyhrávam. Kontumačne.

Zlatý dážď

Prší zlatý dážď
Kvitnú oblaky
Život snom delený
Verím v zázraky

Do horúcej kávy
Denná dávka zimy
Ani kúsok srdca
Nepatrí mi

2011/04/09

Bubo     What would you do all day long alone in an empty flat? My ex-roommate used to talk to flowers. It´s quite good habit - I´ve heard that flowers grow much better after nice words and touch.
     But I´ve decided to use another - creative way to beat loneliness. Internet inspiration, piece of sticky foil with scissors and in one saturday evening toilet spook was created.
     Meet Bubo!     Čo by ste robili celý deň sami v prázdnom byte? Moja bývalá spolubývajúca sa zvykla rozprávať s kvetinami. Je to fajn zvyk - počula som, že kvety rastú omnoho lepšie po pekných slovách a dotykoch.
     Ale ja som sa rozhodla použiť iný - tvorivý spôsob na zabitie samoty. Inšpirácia z internetu, kúsok samolepiacej fólie, nožničky a v jeden sobotný večer bolo stvorené záchodové strašidlo.
     Zoznámte sa, Bubo!     Kio vi farus tuttage sole en malplena plata? Mia eksĉambrokunulino uzis alparoli kun floroj. Tio estas tre bona kutimo - mi aŭdis ke floroj kreskas multe pli bone post belaj vortoj kaj tuŝo.
     Sed mi decidis uzi alian - kreema metodo por venko soluleco. Interreta inspiro, peco de algluiĝa rapiro, tondilo kaj en unu sabate vespere neceseja timigo estas kreata.
     Renkontu Bubo!
Beginning / Začiatok     It all started one day I actually don´t remember. Probably the weather was not nice and my parents gave me blank sheet of paper, colour pencils and scissors to play. That day my big love started.

     Last month I had my personal anniversary. Year ago I´ve moved for 13th time. Maybe it was more or less, who would count it? But this time it is the first time, when I have flat just for myself. That means no other peoples style - it´s just me and my creativity. (unfortunately just me and my money as well)

     Anyway in front of me are standing 29 sqm of "blank paper" and it´s time to be creative.

     Wish me luck!     Všetko sa začalo v jeden   deň, ktorý si vlastne ani nepamätám. Počasie asi nebolo pekné a moji rodičia mi dali na hranie čistý list papiera, pastelky a nožnice. V ten deň sa začala moja veľká láska.

     Minulý mesiac som mala súkromné výročie. Pred rokom som sa trinástykrát presťahovala. Možno to bolo viac alebo menejkrát - ale kto by to počítal? Tentokrát je to ale prvý raz, keď mám byt len pre seba. Takže žiadny vkus iných ľudí - som len ja a moja kreativita. (žiaľ, tiež len ja a moja peňaženka)

     Tak či tak, predo mnou je teraz 29 metrov štvorcových "čistého papiera" a je teraz na mne, aby som bola kreatívna.

     Držte mi palce!   La afero komenciĝis iun tagon , kiun mi fakte malbone memoras. La vetero verŝajne

ne estis bela kaj miaj gepatroj donis al mi malplenan paperfolion, kolorqjn krajonojn kaj tondilon por ludi. Tiun tagon mia granda amo komenciĝis.

Pasintmonate mi havis mian propran datrevenon. Antaŭ unu jaro mitransloĝiĝis por 13an fojon. Eble tio estis pli
aŭ malpli - kiu kalkulus ĝin? Sed ĉifoje estas la unua fojo, kiam mi havas loĝejon nur por mi. Ne estas stiloj de aliaj - nur mi kaj mia kreemo. (bedaŭrinde ankaŭ sole mi kaj mia monujo )
Ĉiuokaze mi staras antaŭ 29 kvadratajn metrojn de "malplena papero" kaj nun venis mia tempo esti kreiva.

Deziru al mi feliĉon!